Skip to main content

Privacybeleid

1. gegevensbescherming in een oogopslag

Algemene informatie

De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd Werden. Voor gedetailleerde informatie over gegevensbescherming verwijzen wij u naar onze verklaring over gegevensbescherming die onder deze tekst is opgenomen.

Verzamelen van gegevens op deze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. U kunt hun contactgegevens vinden in het gedeelte "Informatie over de verantwoordelijke voor de verwerking" van dit privacybeleid.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens Werden verzameld wanneer u deze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invult op een contactformulier.

Andere gegevens Werden worden automatisch of met uw toestemming verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de pagina wordt bekeken). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website bezoekt.

Waar gebruiken we uw gegevens voor?

Sommige gegevens worden verzameld om ervoor te zorgen dat de website foutloos wordt aangeboden. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren Werden.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt het recht om op elk gewenst moment kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens. U hebt ook het recht om correctie of verwijdering van deze gegevens aan te vragen. Als u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken voor de toekomst. U hebt ook het recht om onder bepaalde omstandigheden de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen over deze en andere vragen met betrekking tot gegevensbescherming Wenden.

Analysetools en tools van derden

Wanneer u deze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd Werden. Dit gebeurt voornamelijk met behulp van zogenaamde analyseprogramma's.

Gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma's vindt u in het volgende privacybeleid.

2. hosting

Wij hosten de inhoud van onze website bij de volgende provider:

Externe hosting

Deze website wordt extern gehost. De persoonsgegevens die op deze website Werden, Werden worden verzameld, worden opgeslagen op de servers van de hoster(s). Het kan hierbij gaan om IP-adressen, contactverzoeken, meta- en communicatiegegevens, contractgegevens, contactgegevens, namen, website-toegangen en andere gegevens die via een website Werden worden gegenereerd.

Externe hosting wordt uitgevoerd om het contract met onze potentiële en bestaande klanten te kunnen nakomen (Art. 6 para. 1 lit. b GDPR) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte levering van ons online aanbod door een professionele provider (Art. 6 para. 1 lit. f GDPR). Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6 para. 1 lit. a GDPR en § 25 para. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Onze hoster(s) zal/zullen of Werden zal/zullen uw gegevens alleen verwerken voor zover dat nodig is om aan zijn/hun prestatieverplichtingen te voldoen en onze instructies met betrekking tot deze gegevens op te volgen.

Wij maken gebruik van de volgende hoster(s):

Reclamebureau netzpepper
Wernsdorfer Str. 1
59955 Winterberg

3. algemene opmerkingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en dit privacybeleid.

Wanneer u deze website gebruikt, verzamelt Werden verschillende persoonlijke gegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren Werden. Dit privacybeleid legt uit welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

We willen erop wijzen dat gegevensoverdracht via het internet (bijvoorbeeld bij communicatie per e-mail) onderhevig kan zijn aan kwetsbaarheden in de beveiliging. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Opmerking over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is

Schmallenberger Sauerland Tourismus GmbH
Poststraße 7
57392 Schmallenberg

Telefoon: 02972 9740-0
E-mail: info@schmallenberger-Sauerland.de

De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, enz.) vaststelt.

Bewaartermijn

Tenzij een meer specifieke bewaartermijn is gespecificeerd in dit privacybeleid, blijven uw persoonsgegevens bij ons totdat het doel voor de verwerking van de gegevens niet langer van toepassing is. Als u een gerechtvaardigd verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, Werden, worden uw gegevens verwijderd, tenzij we andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonsgegevens te bewaren (bijv. bewaartermijnen op grond van belasting- of handelswetgeving); in het laatste geval vindt verwijdering plaats nadat deze redenen niet langer van toepassing zijn.

Algemene informatie over de rechtsgrondslag voor gegevensverwerking op deze website

Als u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van Art. 6 para. 1 lit. a GDPR of Art. 9 para. 2 lit. a GDPR, op voorwaarde dat bijzondere categorieën van gegevens worden verwerkt in overeenstemming met Art. 9 para. 1 GDPR Werden. In het geval van uitdrukkelijke toestemming voor de overdracht van persoonsgegevens naar derde landen, wordt de gegevensverwerking ook uitgevoerd op basis van Art. 49 para. 1 lit. a GDPR. Als u toestemming hebt gegeven voor de opslag van cookies of toegang tot informatie op uw eindapparaat (bijv. via device fingerprinting), wordt de gegevensverwerking ook uitgevoerd op basis van artikel 25 (1) van de GDPR. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Als uw gegevens nodig zijn om een contract na te komen of om precontractuele maatregelen uit te voeren, verwerken wij uw gegevens op basis van Art. 6 para. 1 lit. b GDPR. Verder verwerken wij uw gegevens indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting op basis van Art. 6 para. 1 lit. c GDPR. Gegevensverwerking kan ook worden uitgevoerd op basis van ons gerechtvaardigd belang in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Informatie over de relevante rechtsgrondslagen in elk afzonderlijk geval wordt verstrekt in de volgende paragrafen van dit privacybeleid.

Functionaris voor gegevensbescherming

Wij hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.

Schmallenberger Sauerland Tourism GmbH
Annette Wulf
Poststraße 7
57392 Schmallenberg

Telefoon: 02972 9740-21
E-mail: wulf@schmallenberger-Sauerland.de

Opmerking over gegevensoverdracht naar de VS en andere derde landen

Wij maken onder andere gebruik van tools van bedrijven uit de VS of andere derde landen die niet beveiligd zijn volgens de wet op de gegevensbescherming. Als deze tools actief zijn, kunnen uw persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan deze derde landen en daar worden verwerkt Werden. We willen erop wijzen dat in deze landen geen niveau van gegevensbescherming kan worden gegarandeerd dat vergelijkbaar is met dat in de EU Werden. Bedrijven in de VS zijn bijvoorbeeld verplicht om persoonsgegevens te verstrekken aan veiligheidsinstanties zonder dat u als betrokkene hiertegen juridische stappen kunt ondernemen. Het kan daarom niet worden uitgesloten Werden dat Amerikaanse autoriteiten (bijv. geheime diensten) uw gegevens verwerken, analyseren en permanent opslaan op Amerikaanse servers voor bewakingsdoeleinden. Wij hebben geen invloed op deze verwerkingsactiviteiten.

Herroeping van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die is uitgevoerd tot de herroeping blijft onaangetast door de herroeping.

Recht om bezwaar te maken tegen gegevensverzameling in speciale gevallen en tegen directe reclame (art. 21 GDPR)

ALS DE GEGEVENSVERWERKING IS GEBASEERD OP ART. 6 ABS. 1 LIT. E OF F GDPR, HEEFT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS OP GRONDEN DIE VERBAND HOUDEN MET UW SPECIFIEKE SITUATIE; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. DE RESPECTIEVE RECHTSGRONDSLAG WAAROP DE VERWERKING IS GEBASEERD, IS TE VINDEN IN DIT PRIVACYBELEID. ALS U BEZWAAR MAAKT, Werden ZULLEN WIJ UW BETREFFENDE PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WIJ DWINGENDE LEGITIEME GRONDEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN.VERWERKINGEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN OF DE VERWERKING DIENT VOOR DE VASTSTELLING, UITOEFENING OF VERDEDIGING VAN RECHTSVORDERINGEN (BEZWAAR OP GROND VAN ART. 21 PARA. 1 GDPR).

Werden INDIEN UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT TEN BEHOEVE VAN DIRECT MARKETING, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS TEN BEHOEVE VAN DERGELIJKE MARKETING; DIT IS OOK VAN TOEPASSING OP PROFILERING VOOR ZOVER DIT VERBAND HOUDT MET DERGELIJKE DIRECT MARKETING. ALS U BEZWAAR MAAKT, ZAL Werden UW PERSOONSGEGEVENS VERVOLGENS NIET LANGER GEBRUIKEN VOOR DIRECT MARKETING (BEZWAAR OP GROND VAN ART. 21 LID 2 GDPR).

Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In het geval van schendingen van de GDPR hebben betrokkenen het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende schending. Het recht om een klacht in te dienen doet geen afbreuk aan enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of om te voldoen aan een contract, te laten overdragen aan u of aan een derde partij in een algemeen gebruikt, machineleesbaar formaat. Als u verzoekt om rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, zal dit alleen plaatsvinden als dit technisch haalbaar is.

Informatie, wissen en rectificatie

Binnen het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvangers ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, recht op correctie of verwijdering van deze gegevens. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen over deze en andere vragen met betrekking tot persoonsgegevens Wenden.

Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens aan te vragen. U kunt hiervoor te allen tijde contact met ons opnemen Wenden. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

 • Als u de juistheid van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben wij over het algemeen tijd nodig om dit te verifiëren. Voor de duur van de controle hebt u het recht om te vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
 • Als de verwerking van uw persoonsgegevens onwettig was/is, kunt u verzoeken om de gegevensverwerking te beperken in plaats van te wissen.
 • Indien wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u deze nodig heeft voor de uitoefening, verdediging of geldend maken van rechtsvorderingen, heeft u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken in plaats van het wissen ervan.
 • Als u bezwaar hebt gemaakt op grond van art. 21 lid 1 GDPR, moet er een afweging worden gemaakt tussen uw belangen en de onze Werden. Zolang nog niet is vastgesteld wiens belangen prevaleren, heeft u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken.

Als u de verwerking van uw persoonsgegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van de opslag ervan - alleen worden verwerkt met uw toestemming of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Europese Unie of een lidstaat Werden.

SSL- of TLS-codering

Deze site maakt gebruik van SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of aanvragen die u naar ons als beheerder van de site stuurt. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als SSL- of TLS-encryptie is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt niet door derden worden gelezen Werden.

Versleutelde betalingstransacties op deze website

Als er een verplichting bestaat om ons uw betalingsgegevens te verstrekken (bijv. rekeningnummer voor automatische incassomachtiging) na het afsluiten van een belastbaar contract, is Werden deze gegevens vereist voor de betalingsverwerking.

Betalingstransacties via de gebruikelijke betaalmiddelen (Visa/MasterCard, automatische incasso) vinden uitsluitend plaats via een versleutelde SSL- of TLS-verbinding. U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Bij gecodeerde communicatie kunnen de betalingsgegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen Werden.

Bezwaar tegen reclamemails

Wij maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van contactgegevens die zijn gepubliceerd in het kader van onze wettelijke meldingsplicht voor het verzenden van ongevraagd reclame- en informatiemateriaal. De beheerders van de website behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van reclame-informatie, zoals spam e-mails.

4. gegevensverzameling op deze website

Cookies

Onze internetpagina's maken gebruik van zogenaamde "cookies". Cookies zijn kleine gegevenspakketjes en veroorzaken geen schade aan uw eindapparaat. Ze Werden worden tijdelijk voor de duur van een sessie (sessiecookies) of permanent (permanente cookies) op uw apparaat opgeslagen. Sessiecookies Werden worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Permanente cookies blijven opgeslagen op uw eindapparaat totdat u ze zelf verwijdert of totdat ze automatisch worden verwijderd door uw webbrowser.

In sommige gevallen kunnen er ook cookies van derden op uw apparaat Werden worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt (cookies van derden). Deze stellen ons of u in staat om bepaalde diensten van het externe bedrijf te gebruiken (bijv. cookies voor het verwerken van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch noodzakelijk, omdat bepaalde websitefuncties zonder deze cookies niet zouden werken (bijv. de winkelwagenfunctie of de weergave van video's). Andere cookies worden gebruikt om gebruikersgedrag te evalueren of reclame weer te geven.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren, om bepaalde functies te bieden die u hebt aangevraagd (bijv. voor de winkelwagenfunctie) of om de website te optimaliseren (bijv. cookies om het webpubliek te meten) (noodzakelijke cookies), Werden worden opgeslagen op basis van Art. 6 para. 1 lit. f GDPR, tenzij een andere wettelijke basis is gespecificeerd. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van noodzakelijke cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Als toestemming voor de opslag van cookies en vergelijkbare herkenningstechnologieën is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend op basis van deze toestemming uitgevoerd (art. 6 lid 1 letter a GDPR en § 25 lid 1 TTDSG); de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies Werden en cookies alleen in individuele gevallen toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Als cookies worden gedeactiveerd, kan de functionaliteit van deze website worden beperkt.

Voor zover cookies worden gebruikt door externe bedrijven of voor analysedoeleinden Werden, Werden zullen wij u hierover apart informeren in het kader van dit privacybeleid en, indien nodig, om uw toestemming vragen.

Server logbestanden

De aanbieder van de pagina's verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Dit zijn

 • Browsertype en browserversie
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Referrer URL
 • Hostnaam van de computer die toegang heeft
 • Tijdstip van de serveraanvraag
 • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Deze gegevens worden verzameld op basis van art. 6 lid 1 lit. f GDPR. De website-exploitant heeft een legitiem belang bij de technisch foutloze presentatie en optimalisatie van zijn website - de serverlogbestanden moeten voor dit doel worden geregistreerd Werden.

Contactformulier

Als u ons een aanvraag stuurt via het contactformulier, slaat Werden uw gegevens van het aanvraagformulier op, inclusief de contactgegevens die u daar opgeeft, om de aanvraag te verwerken en in het geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van Art. 6 para. 1 lit. b GDPR als uw aanvraag verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang in de effectieve verwerking van de aan ons gerichte vragen (Art. 6 para. 1 lit. f GDPR) of op uw toestemming (Art. 6 para. 1 lit. a GDPR) indien deze is aangevraagd; toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Wij bewaren de gegevens die u op het contactformulier invult, totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor de opslag ervan intrekt of het doel voor de opslag ervan niet langer van toepassing is (bijv. nadat aan uw verzoek is voldaan). Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder bewaartermijnen - blijven onaangetast.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, zullen wij uw aanvraag inclusief alle persoonlijke gegevens (naam, aanvraag) opslaan en verwerken om uw aanvraag te verwerken. We geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van art. 6 par. 1 lit. b GDPR als uw aanvraag verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang in de effectieve verwerking van de aan ons gerichte vragen (Art. 6 para. 1 lit. f GDPR) of op uw toestemming (Art. 6 para. 1 lit. a GDPR) indien deze is aangevraagd; toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevens die u ons stuurt via contactverzoeken blijven bij ons totdat u ons vraagt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijv. nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen - blijven onaangetast.

Communicatie via WhatsApp

Voor communicatie met onze klanten en andere derden gebruiken we onder andere de instant messaging-dienst WhatsApp. De aanbieder is WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

De communicatie vindt plaats via end-to-endencryptie (peer-to-peer), waardoor WhatsApp of andere derden geen toegang kunnen krijgen tot de communicatie-inhoud. WhatsApp krijgt echter toegang tot metadata die worden gecreëerd in de loop van het communicatieproces (bijv. afzender, ontvanger en tijd). We willen er ook op wijzen dat WhatsApp verklaart dat het de persoonlijke gegevens van zijn gebruikers deelt met het moederbedrijf Meta, dat is gevestigd in de VS. Meer informatie over gegevensverwerking is te vinden in het privacybeleid van WhatsApp op: https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy.

WhatsApp wordt gebruikt op basis van ons legitieme belang om zo snel en effectief mogelijk te communiceren met klanten, geïnteresseerden en andere zakelijke en contractuele partners (art. 6 lid 1 letter f GDPR). Als er een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de gegevensverwerking uitsluitend plaats op basis van de toestemming; deze kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden ingetrokken.

De tussen en op WhatsApp uitgewisselde communicatie-inhoud blijft bij ons totdat je ons verzoekt deze te verwijderen, je toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijv. nadat je aanvraag is verwerkt). Verplichte wettelijke bepalingen - in het bijzonder bewaartermijnen - blijven onaangetast.

Gebruik van chatbots

We gebruiken chatbots om met u te communiceren. Chatbots kunnen uw vragen en andere input beantwoorden zonder menselijke hulp. Naast uw input analyseren de chatbots andere gegevens om passende antwoorden te geven (bijv. namen, e-mailadressen en andere contactgegevens, klantnummers en andere identificatiegegevens, bestellingen en chathistories). De chatbot kan ook uw IP-adres, logbestanden, locatiegegevens en andere metadata Werden verzamelen. Deze gegevens Werden worden opgeslagen op de servers van de chatbotprovider.

Op basis van de verzamelde gegevens kunnen gebruikersprofielen worden aangemaakt Werden. De gegevens kunnen ook worden gebruikt om op interesses gebaseerde reclame weer te geven Werden, mits aan de andere wettelijke vereisten (met name toestemming) wordt voldaan. Voor dit doel kunnen de chatbots worden gekoppeld aan analyse- en reclametools Werden.

De verzamelde gegevens kunnen ook worden gebruikt Werden om onze chatbots en hun reactiegedrag te verbeteren (machine learning).

De door u in de loop van de communicatie ingevoerde gegevens blijven bij ons of de chatbot-operator totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijv. nadat uw vraag is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder bewaartermijnen - blijven onaangetast.

De rechtsgrondslag voor het gebruik van chatbots is Art. 6 para. 1 lit. b GDPR, mits de chatbot wordt gebruikt om een contract te initiëren of in het kader van de nakoming van een contract. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6 para. 1 lit. a GDPR en § 25 para. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie in het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. In alle andere gevallen is het gebruik gebaseerd op ons legitieme belang bij een zo effectief mogelijke communicatie met de klant (art. 6 lid 1 lit. f GDPR).

5. sociale media

Facebook

Op deze website zijn elementen van het sociale netwerk Facebook geïntegreerd. De aanbieder van deze dienst is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens Facebook worden de verzamelde gegevens Werden echter ook doorgegeven aan de VS en andere derde landen.

Een overzicht van de sociale media-elementen van Facebook vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Wanneer het social media-element actief is, wordt er een directe verbinding tot stand gebracht tussen uw eindapparaat en de Facebook-server. Facebook ontvangt de informatie dat u deze website met uw IP-adres hebt bezocht. Als u op de Facebook-knop "Vind ik leuk" klikt terwijl u bent aangemeld bij uw Facebook-account, kunt u de inhoud van deze website koppelen aan uw Facebook-profiel. Hierdoor kan Facebook uw bezoek aan deze website koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Facebook. Meer informatie hierover kunt u vinden in het privacybeleid van Facebook op: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Indien toestemming is verkregen, is het gebruik van de bovengenoemde service gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f GDPR. Dienst op basis van Art. 6 para. 1 lit. a GDPR en § 25 TTDSG. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Als er geen toestemming is verkregen, wordt de service gebruikt op basis van ons legitieme belang bij een zo groot mogelijke zichtbaarheid in sociale media.

Als persoonlijke gegevens worden verzameld op onze website met behulp van de tool hier beschreven en doorgestuurd naar Facebook Werden, zijn wij en Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland gezamenlijk verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking (Art. 26 GDPR). De gezamenlijke verantwoordelijkheid is uitsluitend beperkt tot het verzamelen van de gegevens en de overdracht ervan aan Facebook. De verwerking door Facebook na het doorsturen maakt geen deel uit van de gezamenlijke verantwoordelijkheid. De verplichtingen die gezamenlijk op ons rusten, zijn vastgelegd in een overeenkomst over gezamenlijke verwerking. De tekst van de overeenkomst is te vinden op: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Volgens deze overeenkomst zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van de gegevensbeschermingsinformatie bij het gebruik van de Facebook-tool en voor de veilige implementatie van de tool op onze website in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. Facebook is verantwoordelijk voor de gegevensbeveiliging van Facebook-producten. U kunt uw rechten als betrokkene (bijv. verzoeken om informatie) met betrekking tot de door Facebook verwerkte gegevens rechtstreeks bij Facebook doen gelden. Indien u uw rechten tegenover ons doet gelden, zijn wij verplicht deze aan Facebook door te geven.

De overdracht van gegevens naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum,https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 en https://www.facebook.com/policy.php.

Twitter

Op deze website zijn functies van de dienst Twitter geïntegreerd. Deze functies Werden worden aangeboden door Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ierland.

Wanneer het social media-element actief is, wordt er een directe verbinding tot stand gebracht tussen uw apparaat en de server van Twitter. Twitter ontvangt daardoor informatie over uw bezoek aan deze website. Door het gebruik van Twitter en de functie "Re-Tweet" Werden worden de websites die u bezoekt aan uw Twitter-account gekoppeld en aan andere gebruikers bekend gemaakt. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens en het gebruik ervan door Twitter. Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van Twitter op: https://twitter.com/de/privacy.

Indien toestemming is verkregen, is het gebruik van de bovengenoemde dienst gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f GDPR. Dienst op basis van Art. 6 para. 1 lit. a GDPR en § 25 TTDSG. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Als er geen toestemming is verkregen, wordt de service gebruikt op basis van ons legitieme belang bij een zo groot mogelijke zichtbaarheid in sociale media.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html.

U kunt uw instellingen voor gegevensbescherming op Twitter wijzigen in de accountinstellingen op https://twitter.com/account/settings

Instagram

Op deze website zijn functies van de Instagram-service geïntegreerd. Deze functies Werden worden aangeboden door Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

Wanneer het social media-element actief is, wordt er een rechtstreekse verbinding tot stand gebracht tussen uw apparaat en de Instagram-server. Instagram ontvangt dan informatie over uw bezoek aan deze website.

Als u bent ingelogd op uw Instagram-account, kunt u de inhoud van deze website koppelen aan uw Instagram-profiel door op de Instagram-knop te klikken. Hierdoor kan Instagram uw bezoek aan deze website koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de doorgestuurde gegevens of het gebruik ervan door Instagram.

Indien toestemming is verkregen, is het gebruik van de bovengenoemde dienst gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Dienst op basis van Art. 6 para. 1 lit. a GDPR en § 25 TTDSG. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Als er geen toestemming is verkregen, wordt de service gebruikt op basis van ons legitieme belang bij een zo groot mogelijke zichtbaarheid in sociale media.

Als persoonsgegevens worden verzameld op onze website met behulp van de hier beschreven tool en worden doorgestuurd naar Facebook of Instagram Werden, zijn wij en Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland gezamenlijk verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking (Art. 26 GDPR). De gezamenlijke verantwoordelijkheid beperkt zich uitsluitend tot het verzamelen van de gegevens en de overdracht ervan aan Facebook of Instagram. De verwerking door Facebook of Instagram na het doorsturen maakt geen deel uit van de gezamenlijke verantwoordelijkheid. De gezamenlijke verplichtingen die op ons rusten, zijn vastgelegd in een gezamenlijke verwerkingsovereenkomst. De tekst van de overeenkomst kunt u vinden op: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Volgens deze overeenkomst zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van de gegevensbeschermingsinformatie bij het gebruik van de Facebook- of Instagram-tool en voor de veilige implementatie van de tool op onze website in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. Facebook is verantwoordelijk voor de gegevensbeveiliging van Facebook- en Instagram-producten. U kunt uw rechten als betrokkene (bijv. verzoeken om informatie) met betrekking tot de door Facebook of Instagram verwerkte gegevens rechtstreeks bij Facebook doen gelden. Als u uw rechten als betrokkene bij ons doet gelden, zijn wij verplicht deze aan Facebook door te geven.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum,https://help.instagram.com/519522125107875 en https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Meer informatie hierover is te vinden in het privacybeleid van Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/

Pinterest

Op deze website gebruiken we elementen van het sociale netwerk Pinterest, dat wordt beheerd door Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland.

Wanneer u een pagina bezoekt die een dergelijk element bevat, maakt uw browser een rechtstreekse verbinding met de servers van Pinterest. Dit sociale media-element verzendt loggegevens naar de Pinterest-server in de Verenigde Staten. Deze loggegevens kunnen uw IP-adres bevatten, het adres van de bezochte websites die ook Pinterest functies bevatten, het type en de instellingen van de browser, de datum en tijd van het verzoek, uw gebruik van Pinterest en cookies.

Indien toestemming is verkregen, is het gebruik van de bovengenoemde dienst gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Dienst op basis van Art. 6 para. 1 lit. a GDPR en § 25 TTDSG. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Als er geen toestemming is verkregen, wordt de service gebruikt op basis van ons legitieme belang bij een zo groot mogelijke zichtbaarheid in sociale media.

Meer informatie over het doel, de omvang en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Pinterest, evenals uw rechten en mogelijkheden om uw privacy in dit verband te beschermen, vindt u in het privacybeleid van Pinterest: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

6. analysetools en reclame

Google Tag Manager

We gebruiken de Google Tag Manager. De provider is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Tag Manager is een tool waarmee we tracking- of statistische tools en andere technologieën op onze website kunnen integreren. Google Tag Manager zelf maakt geen gebruikersprofielen aan, slaat geen cookies op en voert geen onafhankelijke analyses uit. Het wordt alleen gebruikt voor het beheer en de weergave van de tools die ermee zijn geïntegreerd. Google Tag Manager registreert echter uw IP-adres, dat ook kan worden doorgegeven aan het moederbedrijf van Google in de Verenigde Staten Werden.

De Google Tag Manager wordt gebruikt op basis van art. 6 lid 1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij een snelle en ongecompliceerde integratie en beheer van verschillende tools op zijn website. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 par. 1 lit. a GDPR en § 25 par. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Google Analytics

Deze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics. De provider is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met Google Analytics kan de websitebeheerder het gedrag van websitebezoekers analyseren. Daarbij ontvangt de websitebeheerder verschillende gebruiksgegevens, zoals bekeken pagina's, duur van het bezoek, gebruikte besturingssystemen en herkomst van de gebruiker. Deze gegevens Werden worden toegewezen aan het respectieve eindapparaat van de gebruiker. Ze worden niet toegewezen aan een gebruikers-ID.

Bovendien kunnen we met Google Analytics onder andere uw muis- en scrollbewegingen en klikken registreren. Google Analytics maakt ook gebruik van verschillende modelbenaderingen om de geregistreerde gegevensbestanden aan te vullen en gebruikt technologieën voor machinaal leren voor gegevensanalyse.

Google Analytics maakt gebruik van technologieën die de herkenning van de gebruiker mogelijk maken met het oog op de analyse van het gebruikersgedrag (bijv. cookies of apparaatfingerprinting). De door Google verzamelde informatie over het gebruik van deze website Werden wordt over het algemeen doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met art. 6 par. 1 lit. a GDPR en § 25 par. 1 TTDSG. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

De overdracht van gegevens naar de VS is gebaseerd op de standaard contractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Browser-plugin

U kunt het verzamelen en verwerken van uw gegevens door Google voorkomen door de browser-plugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Orderverwerking

We hebben een contract voor orderverwerking afgesloten met Google en voldoen volledig aan de strenge eisen van de Duitse autoriteiten voor gegevensbescherming bij het gebruik van Google Analytics.

Google-advertenties

De exploitant van de website maakt gebruik van Google Ads. Google Ads is een online advertentieprogramma van Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met Google Ads kunnen we advertenties weergeven in de zoekmachine van Google of op websites van derden wanneer de gebruiker bepaalde zoektermen invoert in Google (keyword targeting). Bovendien kunnen gerichte advertenties worden weergegeven op basis van de bij Google beschikbare gebruikersgegevens (bijv. locatiegegevens en interesses) Werden (doelgroepgerichtheid). Als websitebeheerder kunnen we deze gegevens kwantitatief evalueren door bijvoorbeeld te analyseren welke zoektermen hebben geleid tot de weergave van onze advertenties en hoeveel advertenties hebben geleid tot overeenkomstige kliks.

Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter a GDPR en § 25 lid 1 TTDSG. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

De overdracht van gegevens naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://policies.google.com/privacy/frameworks en https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Google Conversie bijhouden

Deze website maakt gebruik van Google Conversion Tracking. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met behulp van Google Conversion Tracking kunnen Google en wij herkennen of de gebruiker bepaalde acties heeft uitgevoerd. Zo kunnen we bijvoorbeeld analyseren op welke knoppen op onze website hoe vaak is geklikt en welke producten het vaakst zijn bekeken of gekocht. Deze informatie wordt gebruikt om conversiestatistieken te maken. We komen te weten hoeveel gebruikers in totaal op onze advertenties hebben geklikt en welke acties ze hebben ondernomen. We ontvangen geen informatie waarmee we de gebruiker persoonlijk kunnen identificeren. Google zelf gebruikt cookies of vergelijkbare herkenningstechnologieën voor identificatiedoeleinden.

Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a GDPR en § 25 para. 1 TTDSG. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Meer informatie over Google Conversion Tracking vindt u in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Facebook-pixel

Deze website gebruikt de bezoekersactiepixel van Facebook om conversies te meten. De aanbieder van deze dienst is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens Facebook worden de verzamelde gegevens Werden echter ook doorgegeven aan de VS en andere derde landen.

Hierdoor kan het gedrag van websitebezoekers worden gevolgd Werden nadat ze zijn doorgestuurd naar de website van de aanbieder door te klikken op een Facebook-advertentie. Hierdoor kan de effectiviteit van Facebook-advertenties worden geëvalueerd voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden Werden en kunnen toekomstige reclamemaatregelen worden geoptimaliseerd Werden.

De verzamelde gegevens zijn anoniem voor ons als exploitant van deze website; we kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van de gebruikers. De gegevens Werden worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden kan gebruiken in overeenstemming met de Facebook Data Usage Policy. Hierdoor kan Facebook advertenties op Facebook-pagina's en buiten Facebook plaatsen. Dit gebruik van de gegevens kan niet worden beïnvloed door ons als exploitant van de site Werden.

Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a GDPR en § 25 para. 1 TTDSG. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

De overdracht van gegevens naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum en https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Voor zover persoonsgegevens worden verzameld op onze website met behulp van de hier beschreven tool en worden doorgestuurd naar Facebook Werden, zijn wij en Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland gezamenlijk verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking (art. 26 GDPR). De gezamenlijke verantwoordelijkheid is uitsluitend beperkt tot het verzamelen van de gegevens en de overdracht ervan aan Facebook. De verwerking door Facebook na het doorsturen maakt geen deel uit van de gezamenlijke verantwoordelijkheid. De verplichtingen die gezamenlijk op ons rusten, zijn vastgelegd in een overeenkomst over gezamenlijke verwerking. De tekst van de overeenkomst is te vinden op: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Volgens deze overeenkomst zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van de gegevensbeschermingsinformatie bij het gebruik van de Facebook-tool en voor de veilige implementatie van de tool op onze website in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. Facebook is verantwoordelijk voor de gegevensbeveiliging van Facebook-producten. U kunt uw rechten als betrokkene (bijv. verzoeken om informatie) met betrekking tot de door Facebook verwerkte gegevens rechtstreeks bij Facebook doen gelden. Als u uw rechten tegenover ons laat gelden, zijn wij verplicht om deze aan Facebook door te geven.

Meer informatie over de bescherming van uw privacy vindt u in de informatie over gegevensbescherming van Facebook: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

U kunt de remarketingfunctie "Custom Audiences" ook deactiveren in de instellingen voor advertenties op https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Hiervoor moet u bij Facebook zijn aangemeld.

Als u geen Facebook-account hebt, kunt u de op gebruik gebaseerde advertenties van Facebook deactiveren op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

Facebook Conversie API

We hebben Facebook Conversion API geïntegreerd op deze website. De aanbieder van deze service is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens Facebook worden de verzamelde gegevens Werden echter ook doorgegeven aan de VS en andere derde landen.

Facebook Conversion API stelt ons in staat om de interacties van de websitebezoeker met onze website te registreren en door te geven aan Facebook om de advertentieprestaties op Facebook te verbeteren.

Werden registreert met name het tijdstip van toegang, de bezochte website, uw IP-adres en uw user agent, evenals andere specifieke gegevens (bijv. gekochte producten, waarde van het winkelmandje en valuta). Een volledig overzicht van de gegevens die kunnen worden verzameld, vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/marketing-api/conversions-api/parameters.

Het gebruik van deze service is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a GDPR en § 25 para. 1 TTDSG. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Als persoonlijke gegevens worden verzameld op onze website met behulp van de tool hier beschreven en doorgestuurd naar Facebook Werden, zijn wij en Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland gezamenlijk verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking (Art. 26 GDPR). De gezamenlijke verantwoordelijkheid is uitsluitend beperkt tot het verzamelen van de gegevens en de overdracht ervan aan Facebook. De verwerking door Facebook na het doorsturen maakt geen deel uit van de gezamenlijke verantwoordelijkheid. De verplichtingen die gezamenlijk op ons rusten, zijn vastgelegd in een overeenkomst over gezamenlijke verwerking. De tekst van de overeenkomst is te vinden op: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Volgens deze overeenkomst zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van de gegevensbeschermingsinformatie bij het gebruik van de Facebook-tool en voor de veilige implementatie van de tool op onze website in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. Facebook is verantwoordelijk voor de gegevensbeveiliging van Facebook-producten. U kunt uw rechten als betrokkene (bijv. verzoeken om informatie) met betrekking tot de door Facebook verwerkte gegevens rechtstreeks bij Facebook doen gelden. Indien u uw rechten tegenover ons doet gelden, zijn wij verplicht deze aan Facebook door te geven.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum en https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Meer informatie over de bescherming van uw privacy vindt u in het privacybeleid van Facebook: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Facebook aangepaste doelgroepen

Wij gebruiken Facebook Custom Audiences. De aanbieder van deze dienst is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland.

Wanneer u onze websites en apps bezoekt of gebruikt, gebruik maakt van onze gratis of betaalde aanbiedingen, gegevens naar ons verzendt of interactie hebt met de Facebook-inhoud van ons bedrijf, verzamelen wij uw persoonsgegevens. Als u ons toestemming geeft om Facebook Custom Audiences te gebruiken, Werden, geven we deze gegevens door aan Facebook, die Facebook kan gebruiken om passende reclame aan u weer te geven. Bovendien kunnen uw gegevens worden gebruikt om doelgroepen te definiëren Werden (lookalike audiences).

Facebook verwerkt deze gegevens als onze verwerker. Details zijn te vinden in de gebruikersovereenkomst van Facebook: https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience.

Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a GDPR en § 25 para. 1 TTDSG. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

De overdracht van gegevens naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience en https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing.

7 Nieuwsbrief en reclame per post

Gegevens nieuwsbrief

Als u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben wij een e-mailadres van u nodig en informatie waarmee wij kunnen controleren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en of u ermee instemt de nieuwsbrief te ontvangen. Verdere gegevens Werden worden niet of slechts op vrijwillige basis verzameld. Wij gebruiken de hieronder beschreven leveranciers van nieuwsbriefdiensten om de nieuwsbrief te verwerken Werden.

CleverReach

Deze website gebruikt CleverReach voor het versturen van nieuwsbrieven. De provider is CleverReach GmbH & Co KG, Schafjückenweg 2, 26180 Rastede, Duitsland (hierna "CleverReach"). CleverReach is een dienst die gebruikt kan worden voor het organiseren en analyseren van het versturen van nieuwsbrieven Werden. De gegevens die u invoert voor het ontvangen van de nieuwsbrief (bijv. e-mailadres) Werden worden opgeslagen op de servers van CleverReach in Duitsland of Ierland.

Onze nieuwsbrieven die worden verzonden met CleverReach stellen ons in staat om het gedrag van de ontvangers van de nieuwsbrief te analyseren. Zo kunnen we onder andere analyseren Werden hoeveel ontvangers het nieuwsbriefbericht hebben geopend en hoe vaak op welke link in de nieuwsbrief is geklikt. Conversietracking kan ook worden gebruikt om te analyseren Werden of een vooraf gedefinieerde actie (bijv. aankoop van een product op deze website) heeft plaatsgevonden na het klikken op de link in de nieuwsbrief. Meer informatie over gegevensanalyse door CleverReach nieuwsbrieven is te vinden op: https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/.

Gegevensverwerking vindt plaats op basis van uw toestemming (Art. 6 para. 1 lit. a GDPR). U kunt deze toestemming op elk gewenst moment intrekken door u af te melden voor de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die al heeft plaatsgevonden, blijft onaangetast door de annulering.

Als u niet wilt dat CleverReach uw gegevens analyseert, moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief. Hiervoor plaatsen wij een overeenkomstige link in elk nieuwsbriefbericht.

De gegevens die u ons verstrekt om u aan te melden voor de nieuwsbrief Werden worden door ons of de service provider van de nieuwsbrief bewaard totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en verwijderd uit de distributielijst van de nieuwsbrief nadat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief. Gegevens die door ons zijn opgeslagen voor andere doeleinden blijven hierdoor onaangetast.

Nadat u zich hebt afgemeld voor de distributielijst van de nieuwsbrief, kan uw e-mailadres door ons of door de aanbieder van de nieuwsbriefdienst worden opgeslagen in een blacklist als dit nodig is om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens van de zwarte lijst Werden worden alleen voor dit doel gebruikt en worden niet samengevoegd met andere gegevens. Dit dient zowel uw belang als ons belang om te voldoen aan de wettelijke vereisten bij het verzenden van nieuwsbrieven (gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 lit. f GDPR). De opslag in de zwarte lijst is niet beperkt in de tijd. U kunt bezwaar maken tegen de opslag als uw belangen zwaarder wegen dan ons legitieme belang.

Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van CleverReach op: https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/.

Orderverwerking

We hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst (DPA) gesloten voor het gebruik van de bovengenoemde dienst. Dit is een contract dat wordt voorgeschreven door de wet op gegevensbescherming en dat garandeert dat het de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt in overeenstemming met onze instructies en in overeenstemming met de GDPR.

Postreclame

Wij gebruiken uw adres in overeenstemming met alle wettelijke bepalingen voor het verzenden van reclame per post (postreclame).

De rechtsgrondslag hiervoor is ons legitieme belang bij directe reclame in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. f in combinatie met overweging 47 GDPR. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 par. 1 lit. a GDPR; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Specifiekere regels kunnen u worden meegedeeld als onderdeel van de gegevensverzameling Werden en hebben voorrang op deze regeling.

Uw adres blijft bij ons totdat het doel voor gegevensverwerking niet langer van toepassing is. Als u een gerechtvaardigd verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor reclame per post intrekt, Werden, worden uw gegevens verwijderd, tenzij we andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonsgegevens te bewaren (bijv. bewaartermijnen op grond van belasting- of handelswetgeving); in het laatste geval vindt verwijdering plaats nadat deze redenen niet langer van toepassing zijn.

We gebruiken de volgende dienstverlener voor het verzenden van onze mailings:

land in sicht ag
Wiesentalstr. 5
79115 Freiburg, Duitsland

8. plugins en tools

YouTube

Op deze website staan video's van de website YouTube. De beheerder van de website is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Wanneer u een van onze websites bezoekt waarop YouTube is geïntegreerd, wordt een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. Hierdoor weet de YouTube-server welke van onze pagina's je hebt bezocht.

Bovendien kan YouTube verschillende cookies op jouw eindapparaat opslaan of vergelijkbare technologieën gebruiken om jou te herkennen (bijv. apparaatfingerprinting). Op deze manier kan YouTube informatie verkrijgen over de bezoekers van deze website. Deze informatie Werden wordt onder andere gebruikt om videostatistieken bij te houden, de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en fraudepogingen te voorkomen.

Als je bent ingelogd in je YouTube-account, stel je YouTube in staat om je surfgedrag direct toe te wijzen aan je persoonlijke profiel. Je kunt dit voorkomen door uit te loggen uit je YouTube account.

Het gebruik van YouTube is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een legitiem belang in de zin van Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6 para. 1 lit. a GDPR en § 25 para. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid van YouTube op: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Vimeo

Deze website maakt gebruik van plugins van het videoportaal Vimeo. De provider is Vimeo Inc, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, VS.

Wanneer u een van onze pagina's met een Vimeo-video bezoekt, wordt er een verbinding met de Vimeo-servers tot stand gebracht. Dit vertelt de Vimeo-server welke van onze pagina's je hebt bezocht. Vimeo verkrijgt ook uw IP-adres. Dit geldt ook als je niet bent ingelogd op Vimeo of geen Vimeo-account hebt. De informatie die door Vimeo Werden wordt verzameld, wordt naar de Vimeo-server in de VS verzonden.

Als je op je Vimeo-account bent ingelogd, stel je Vimeo in staat om je surfgedrag direct aan je persoonlijke profiel toe te wijzen. Je kunt dit voorkomen door uit te loggen uit je Vimeo-account.

Vimeo gebruikt cookies of vergelijkbare herkenningstechnologieën (bijv. device fingerprinting) om websitebezoekers te herkennen.

Het gebruik van Vimeo is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een legitiem belang in de zin van Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6 para. 1 lit. a GDPR en § 25 para. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie in het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaard contractuele clausules van de EU-Commissie en, volgens Vimeo, op "legitieme zakelijke belangen". Details vindt u hier: https://vimeo.com/privacy.

Meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid van Vimeo op: https://vimeo.com/privacy.

Google Fonts (lokale hosting)

Deze site maakt gebruik van zogenaamde Google Fonts, geleverd door Google, voor de gestandaardiseerde weergave van lettertypen Werden. Google Fonts worden lokaal geïnstalleerd. Er is geen verbinding met de servers van Google.

Meer informatie over Google Fonts is te vinden op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Kaarten

Deze site maakt gebruik van de kaartendienst Google Maps. De provider is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie Werden wordt doorgaans doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht. Als Google Maps is geactiveerd, kan Google Google Fonts gebruiken om de weergave van lettertypen te standaardiseren. Wanneer u Google Maps oproept, laadt uw browser de vereiste webfonts in de cache van uw browser om teksten en fonts correct weer te geven.

Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en om de plaatsen die we op de website hebben aangegeven gemakkelijk te kunnen vinden. Dit vormt een legitiem belang in de zin van Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6 para. 1 lit. a GDPR en § 25 para. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ en https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google reCAPTCHA

Wij gebruiken "Google reCAPTCHA" (hierna "reCAPTCHA") op deze website. De provider is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Het doel van reCAPTCHA is om op Werden te controleren of de gegevens die op deze website worden ingevoerd (bijv. in een contactformulier) door een mens of door een geautomatiseerd programma zijn gemaakt. Voor dit doel analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker op basis van verschillende kenmerken. Deze analyse begint automatisch zodra de websitebezoeker de website binnenkomt. Voor de analyse evalueert reCAPTCHA verschillende informatie (bijv. IP-adres, tijd die de websitebezoeker op de website doorbrengt of muisbewegingen van de gebruiker). De gegevens die tijdens de analyse Werden worden verzameld, worden doorgestuurd naar Google.

De reCAPTCHA-analyses worden volledig op de achtergrond uitgevoerd. Bezoekers van de website Werden worden niet geïnformeerd dat er een analyse plaatsvindt.

De gegevens worden opgeslagen en geanalyseerd op basis van art. 6 lid 1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft er een legitiem belang bij om zijn website te beschermen tegen onrechtmatige geautomatiseerde spionage en SPAM. Als er een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 letter a GDPR en § 25 lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. apparaatfingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Meer informatie over Google reCAPTCHA vindt u in het Privacybeleid van Google en de Gebruiksvoorwaarden van Google op de volgende links: https://policies.google.com/privacy?hl=de en https://policies.google.com/terms?hl=de.

9. eCommerce en betalingsproviders

Verwerking van klant- en contractgegevens

We verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke klant- en contractgegevens om onze contractuele relaties tot stand te brengen, de inhoud ervan te organiseren en te wijzigen. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens over het gebruik van deze website (gebruiksgegevens) alleen voor zover dit nodig is om de gebruiker in staat te stellen de dienst te gebruiken of om de gebruiker te factureren. De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 lid 1 lit. b GDPR.

De verzamelde klantgegevens Werden worden verwijderd na afronding van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie en het verstrijken van eventuele bestaande wettelijke bewaartermijnen. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Gegevensoverdracht bij het afsluiten van het contract voor online shops, detailhandelaars en verzending van goederen

Als u goederen bij ons bestelt, geven wij uw persoonlijke gegevens door aan het transportbedrijf dat verantwoordelijk is voor de levering en aan de betalingsdienstaanbieder die verantwoordelijk is voor de verwerking van betalingen. Werden geeft alleen die gegevens door die de betreffende dienstverlener nodig heeft om zijn taak uit te voeren. De rechtsgrondslag hiervoor is Art. 6 para. 1 lit. b GDPR, die de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat. Als u uw toestemming hebt gegeven in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a GDPR, Werden geven we uw e-mailadres door aan het transportbedrijf dat belast is met de levering, zodat het u per e-mail kan informeren over de verzendstatus van uw bestelling; u kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken.

Gegevensoverdracht bij het afsluiten van een contract voor diensten en digitale inhoud

Wij geven persoonlijke gegevens alleen door aan derden als dit noodzakelijk is in het kader van de contractafhandeling, bijvoorbeeld aan de kredietinstelling die verantwoordelijk is voor de afhandeling van betalingen.

Verdere overdracht van gegevens vindt niet plaats of vindt alleen plaats als u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor de overdracht. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden.

De grondslag voor gegevensverwerking is art. 6 lid 1 lit. b GDPR, die de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat.

Betalingsdiensten

We integreren betaaldiensten van derde bedrijven op onze website. Wanneer u een aankoop bij ons doet, Werden worden uw betalingsgegevens (bijv. naam, betalingsbedrag, rekeninggegevens, creditcardnummer) verwerkt door de betalingsdienstaanbieder ten behoeve van de betalingsverwerking. Op deze transacties zijn de respectieve contractuele en gegevensbeschermingsbepalingen van de respectieve aanbieders van toepassing. De betalingsdienstaanbieders worden gebruikt op basis van art. 6 par. 1 lit. b GDPR (contractverwerking) en in het belang van een soepel, gemakkelijk en veilig betalingsproces (art. 6 par. 1 lit. f GDPR). Voor zover uw toestemming wordt gevraagd voor bepaalde handelingen, is Art. 6 para. 1 lit. a GDPR de wettelijke basis voor gegevensverwerking; toestemming kan op elk moment voor de toekomst worden ingetrokken.

We gebruiken de volgende betalingsdiensten / betalingsdienstaanbieders op deze website

PayPal

De aanbieder van deze betaalservice is PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna "PayPal" genoemd).

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full.

Details zijn te vinden in het privacybeleid van PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Apple Pay

De aanbieder van de betaaldienst is Apple Inc, Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, Verenigde Staten. Het privacybeleid van Apple is te vinden op: https://www.apple.com/legal/privacy/de-ww/.

Google Betalen

De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Je kunt het privacybeleid van Google hier vinden: https://policies.google.com/privacy.

Klarna

De aanbieder is Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (hierna "Klarna" genoemd). Klarna biedt verschillende betalingsmogelijkheden (bijvoorbeeld aankoop op afbetaling). Als u ervoor kiest om met Klarna te betalen (Klarna checkout solution), verzamelt Klarna verschillende persoonsgegevens van u. Klarna gebruikt cookies om het gebruik van de Klarna kassa-oplossing te optimaliseren. Meer informatie over het gebruik van Klarna-cookies vindt u op de volgende link: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/cookie/de_de/checkout.pdf.

Meer informatie vindt u in het privacybeleid van Klarna op de volgende link: https://www.klarna.com/de/datenschutz/.

Paydirekt

De aanbieder van deze betaaldienst is Paydirekt GmbH, Hamburger Allee 26-28, 60486 Frankfurt am Main, Duitsland (hierna "Paydirekt" genoemd). Wanneer u een betaling uitvoert via Paydirekt, verzamelt Paydirekt verschillende transactiegegevens en stuurt deze door naar de bank waarbij u bent geregistreerd bij Paydirekt. Naast de gegevens die nodig zijn voor de betaling, kan Paydirekt verdere gegevens verzamelen, zoals het afleveradres of individuele items in het winkelmandje als onderdeel van de transactieverwerking. Paydirekt authenticeert vervolgens de transactie met behulp van de authenticatieprocedure die voor dit doel bij de bank is opgeslagen. Het betalingsbedrag wordt vervolgens overgemaakt van uw rekening naar onze rekening. Noch wij, noch derden hebben toegang tot uw rekeninggegevens. Meer informatie over betalen met Paydirekt vindt u in de algemene voorwaarden en het privacybeleid van Paydirekt op: https://www.paydirekt.de/agb/index.html.

Sofortüberweisung

De aanbieder van deze betaalservice is Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (hierna te noemen "Sofort GmbH"). Met behulp van de "Sofortüberweisung" procedure, ontvangen we een betalingsbevestiging van Sofort GmbH in real time en kunnen we onmiddellijk beginnen met het nakomen van onze verplichtingen. Als u heeft gekozen voor de "Sofortüberweisung" betaalmethode, geeft u de PIN en een geldige TAN door aan Sofort GmbH, waarmee deze kan inloggen op uw online bankrekening. Na het inloggen controleert Sofort GmbH automatisch uw rekeningsaldo en voert de overschrijving naar ons uit met behulp van de door u doorgegeven TAN. Vervolgens stuurt Sofort GmbH ons onmiddellijk een transactiebevestiging. Na het inloggen op Werden worden ook automatisch uw omzet, de kredietlimiet van de debetstand en het bestaan van andere rekeningen en hun saldi gecontroleerd. Naast de PIN en TAN Werden worden ook de door u ingevoerde betaalgegevens en uw persoonlijke gegevens naar Sofort GmbH verzonden. Uw persoonlijke gegevens omvatten uw voor- en achternaam, adres, telefoonnummer(s), e-mailadres, IP-adres en alle andere gegevens die nodig zijn voor de betalingsverwerking. De overdracht van deze gegevens is noodzakelijk om uw identiteit onomstotelijk vast te stellen en pogingen tot fraude te voorkomen. Meer informatie over betalen met Sofortüberweisung vindt u op de volgende links: https://www.sofort.de/datenschutz.html en https://www.klarna.com/sofort/.

giropay

De aanbieder van deze betalingsservice is paydirekt GmbH, Stephanstraße 14 - 16, 60313 Frankfurt am Main (hierna "giropay" genoemd).

Details vindt u in het privacybeleid van giropay: https://www.paydirekt.de/agb/index.html.

Google reCAPTCHA

We gebruiken Google reCAPTCHA van Google Inc (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS) om spam te voorkomen.

De rechtsgrondslag voor het gebruik is artikel 6 (1) f (rechtmatigheid van de verwerking), omdat er een legitiem belang is om deze website te beschermen tegen bots en spam.

reCAPTCHA is een gratis service die websites beschermt tegen spam en misbruik. Het maakt gebruik van geavanceerde risicoanalysetechnieken om onderscheid te maken tussen mensen en bots. Met de nieuwe API zal een aanzienlijk aantal van uw geldige menselijke gebruikers slagen voor de reCAPTCHA-uitdaging zonder een CAPTCHA te hoeven oplossen. We gebruiken reCAPTCHA om formulieren te beveiligen.

Door reCAPTCHA te gebruiken worden Werden gegevens naar Google verzonden die Google gebruikt om te bepalen of de bezoeker een mens of een (spam)bot is. Op policies.google.com/privacy?hl=de-AT kunt u zien welke gegevens Google verzamelt Werden en waarvoor deze gegevens worden gebruikt Werden.

U kunt de gebruiksvoorwaarden voor Google-services en -producten lezen op https://policies.google.com/terms?hl=de-AT.

Online boeken

Voor de distributie en verwerking van onze aanbiedingen maken wij gebruik van een reserveringssysteem ("TOMAS") van Lohospo GmbH, Am Bischofskreuz 1, 79114 Freiburg i. Br. Als je een boeking/bestelling plaatst op onze website, geef je toestemming voor het opslaan en verwerken van je persoonlijke gegevens door Lohospo GmbH. Uw persoonlijke gegevens Werden worden doorgestuurd naar Lohospo GmbH en my-IRS GmbH (systeemleverancier, zie hieronder) en verwerkt. Deze gegevens worden opgeslagen en verwerkt om uw boekingsaanvraag te ondersteunen en te verwerken. Verdere informatie over gebruiksvoorwaarden, uw rechten, gegevensbescherming en het eventueel inschakelen van derden voor gegevensverwerking door Lohospo GmbH vindt u op

https://www.lohospo.de/datenschutz

Gegevensoverdracht bij het afsluiten van een contract voor een overnachting of bij een aanvraag via het contactformulier in het reserveringssysteem

Op onze website bieden wij onze gasten de mogelijkheid om via het contactformulier in het reserveringssysteem overnachtingen te boeken door het verstrekken van persoonlijke gegevens of om informatie aan te vragen. De persoonlijke gegevens Werden worden in het betreffende masker ingevoerd en aan ons doorgegeven en opgeslagen. De persoonlijke gegevens worden voor de verdere verwerking van de boeking of aanvraag doorgestuurd naar:

my.IRS GmbH, Dornierstraße 4, 82178 Puchheim
De volgende gegevens Werden worden verzameld als onderdeel van het registratieproces:

 • Geslacht (man/vrouw)
 • Achternaam
 • Voornaam
 • Adres (straat, postcode, plaats)
 • E-mailadres
 • telefoonnummer

Je persoonlijke gegevens Werden worden ook doorgegeven aan de accommodatieverschaffer die je hebt geboekt of waarover je informatie hebt aangevraagd. Het is de dienstverleners uitdrukkelijk verboden de persoonlijke gegevens voor andere doeleinden te gebruiken. Het is de dienstverleners niet toegestaan uw gegevens door te geven of te verkopen.

Digitale gastenkaarten

Met de verplichte betaling van de toeristenbelasting, kunt u als gast in de Schmallenberger Sauerland en de vakantieregio Eslohe de Schmallenberger Sauerland Card (ook wel "gastenkaart" genoemd) in de vorm van een papieren kaart. Uw gastheer heeft ook de mogelijkheid om u de gastenkaart digitaal toe te sturen. Hiervoor wordt uw e-mailadres tijdelijk opgeslagen in het registratieformuliersysteem van AVS Allg. Verwaltungs- u. Service GmbH (Josephsplatz 8, 95444 Bayreuth), naast de gegevens die al vereist zijn door de registratiewet. Ter verificatie van uw e-mailadres ontvangt u een "double opt-in" e-mail waarin u actief moet instemmen met de ontvangst van de digitale gastenkaart door op een bevestigingslink te klikken. Pas dan wordt uw e-mailadres definitief opgeslagen op de servers van AVS Allg. Verwaltungs- u. Service GmbH. U ontvangt dan nog een e-mail met uw gepersonaliseerde digitale gastenkaart.

De gegevensverwerking vindt plaats op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 letter a GDPR). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken door rechtstreeks contact met ons op te nemen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die al heeft plaatsgevonden, blijft onaangetast door de intrekking.

Sluiting van een contract voor gegevensverwerking in opdracht
Wij hebben een contract gesloten met AVS Allg. Verwaltungs- u. Service GmbH voor gegevensverwerking in opdracht en voldoen volledig aan de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten.

1
Beste gasten!
Wij beantwoorden uw vragen over het Schmallenberg Sauerland en de vakantieregio Eslohe graag via Whatsapp tijdens onze openingstijden. Met een klik op het symbool rechtsonder bent u al een stap dichter bij uw ontspannende vakantie.