Skip to main content

Fotoarchief

Gebruiksvoorwaarden voor het fotoarchief van de Schmallenberger Sauerland Tourismus GmbH Schmallenberger Sauerland


Copyright: Schmallenberger Sauerland Tourismus GmbH heeft de onbeperkte gebruiksrechten voor
alle foto's in het fotoarchief. Ze worden beschermd door het Duitse, Amerikaanse en internationale auteursrecht. De foto's mogen niet worden gepubliceerd zonder het vermelde fotokrediet "toeristische organisatie". De Schmallenberger Sauerland Tourismus GmbH ontvangt na publicatie minstens 2 exemplaren.

Algemene Voorwaarden (AGB)


Algemeen:
Voor alle aanbiedingen, leveringen en diensten van Schmallenberger Sauerland Tourismus GmbH gelden de volgende leverings- en bedrijfsvoorwaarden (AGB). Na de eerste effectieve overeenkomst zijn ze ook van toepassing op alle toekomstige zakenrelaties. Bij gebrek aan een uitdrukkelijke bevestiging gebeurt de aanvaarding door het plaatsen van een bestelling, het aanvaarden van leveringen of het downloaden van gegevens van onze persdienstserver. Tegenbevestigingen van de klant met betrekking tot zijn eigen algemene voorwaarden worden alleen bindend als deze uitdrukkelijk schriftelijk door Schmallenberger Sauerland Tourismus GmbH worden erkend. Foto's in de zin van deze AV zijn alle werken die ter beschikking worden gesteld aan de gebruiker van het fotoarchief, ongeacht het niveau van de creatie of de technische vorm.

Rechten:
Auteursrecht, gebruiksrechten, enz:
De ter beschikking gestelde foto's blijven altijd eigendom van de Schmallenberger Sauerland Tourismus GmbH. Het beeldmateriaal wordt in principe slechts voor eenmalig gebruik en voor het overeengekomen doel vrijgegeven. Voor het verlenen van exclusieve rechten en blokkeringsperioden is een afzonderlijke overeenkomst en een verklaring van vrijgave vereist. De gebruiker van het fotoarchief is niet gerechtigd de gebruiksrechten aan derden over te dragen. Voor de verwerking, wijziging of reproductie van de beeldgegevens is toestemming nodig.

Persoonlijke rechten:
Schmallenberger Sauerland Tourismus GmbH is niet aansprakelijk als een op foto's afgebeelde persoon niet akkoord gaat met publicatie in bepaalde contexten. Om schadeclaims te voorkomen, is het raadzaam om in geval van twijfel de toestemming van de afgebeelde personen te verkrijgen alvorens tot publicatie over te gaan.
Kosten
: De
foto's zijn gratis beschikbaar voor journalistieke doeleinden met een inhoudelijke verwijzing naar het Schmallenberger Sauerland, de vakantieregio Eslohe, het Sauerland, Westfalen, de deelstaat NRW, het Schmallenberger Kinderland, de Sauerlandse Wandergasthöfe en de Rothaarsteig©.

Voor het gebruik van het beeldmateriaal voor commerciële doeleinden zonder journalistieke of toeristische verwijzing (bijv. productreclame etc.) wordt een vergoeding in rekening gebracht. De vergoeding moet worden onderhandeld met Schmallenberger Sauerland Tourismus GmbH. Behoudens een expliciete afwijkende regeling gelden de honorariumafspraken slechts voor een eenmalige publicatie en het aangegeven doel. Voor elk verder gebruik (bijv. ook brochures bij het product of reclame, herdrukken enz.) wordt opnieuw een vergoeding gevraagd en is ook een hernieuwde goedkeuring nodig. Alle berekende honoraria en andere kosten zijn exclusief de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende wettelijke belasting over de toegevoegde waarde. De facturen zijn altijd onmiddellijk na ontvangst en zonder enige aftrek betaalbaar. Bank- en verzendkosten en andere aan de betaling verbonden kosten zijn voor rekening van de gebruiker.
Auteursrechtvermelding / voorbeeldkopie:

De auteursrechtvermelding voor publicaties is als volgt: "Bron: Schmallenberger Sauerland Tourismus". De klant is verplicht om de publicatie van een opname dienovereenkomstig te verzorgen. Bij overtreding van deze verplichting zal Schmallenberger Sauerland Tourismus GmbH een toeslag van 100% op de overeengekomen of te vorderen basisvergoeding in rekening brengen. Twee volledige exemplaren van elke publicatie moeten ongevraagd en gratis naar de Schmallenberger Sauerland Tourismus GmbH worden gestuurd.

Rechtskeuze, bevoegde rechtbank: Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is aanvullend van toepassing op
alle contractuele betrekkingen, met inbegrip van de betrekkingen die betrekking hebben op de levering of het verlenen van gebruiksrechten in het buitenland. De eventuele ongeldigheid van een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. De ongeldige bepaling wordt vervangen door een geldige bepaling die het beoogde economische doel het dichtst benadert. Plaats van bevoegdheid en plaats van uitvoering is Schmallenberg. Gebruikers die de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden overtreden, kunnen worden uitgesloten van toekomstig gebruik van het beeldarchief

1
Beste gasten!
Wij beantwoorden uw vragen over het Schmallenberg Sauerland en de vakantieregio Eslohe graag via Whatsapp tijdens onze openingstijden. Met een klik op het symbool rechtsonder bent u al een stap dichter bij uw ontspannende vakantie.